Protokół z konsultacji społecznych – Organizacje Pozarządowe

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok. Konsultacje przeprowadzane były w terminie od 28 sierpnia 2017 do 26 września 2017 roku. Continue reading